Interventie MTVP: Samenwerking met het wijkteam / buurtteam / sociaal team / wijkmanager / tweede lijn / GGZ / wijkverpleging

HomeProjectenMeer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)Interventie MTVP: Samenwerking met het wijkteam / buurtteam / sociaal team / wijkmanager / tweede lijn / GGZ / wijkverpleging

Op drie vlakken wordt bij MTVP gevraagd om interventies. Bovengenoemde interventie valt onder ‘samenwerken met het netwerk’. Net zoals de huisartsen dat al plegen te doen met welzijn op recept en meekijkconsulten. Het versterken van de samenwerking tussen huisartsenpraktijken met hun netwerk in de wijk helpt om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg te waarborgen.

Wat deze interventie je huisartsenpraktijk en je patiënt oplevert

Een aantal werkzaamheden die in het verleden lagen bij de tweede lijn zijn opgepakt in de eerste lijn (ketenzorgafspraken). Ook zijn er verantwoordelijkheden van ‘de zorg’ verlegd naar bijvoorbeeld de gemeente. Het samenwerken in netwerken is een opgave, het vraagt om vertrouwen om verantwoordelijkheden te delen of zelfs te verleggen naar andere (zorg)verleners. Het uitgangspunt is dat de patiëntreis door het samenbrengen van de diverse expertises, nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en dat de toegankelijkheid van zorg wordt behouden.

Minimale eis:

Huisartsenpraktijken moeten aantonen dat ze deel uitmaken van een wijksamenwerkingsverband bijvoorbeeld met een convenant of samenwerkingsovereenkomst met het sociaal domein (wijkteam, buurtteam of sociaal team) en/of gemeenten in het kader van o.a. positieve gezondheid en samenwerking op het gebied van POH-Jeugd. In meerdere gemeenten bestaat reeds een goede samenwerking met het sociaal domein en de gemeenten.

Einddoel:

Het einddoel behelst een of meerdere samenwerkingsafspraken met andere organisaties. Zoals:

  • het actief inzetten op VIP, aanhaking van de VVT op je VIP platform;
  • het samenwerken met de gemeente waarbij beide partijen vanuit de eigen verantwoordelijkheid handelen. Bijvoorbeeld over valpreventie;
  • MDO casuïstiektafel met het sociaal domein zoals aansluiting bij WelZo groepen;
  • op een structurele wijze (digitaal) overleggen vanuit de huisartsenpraktijk met de GGZ partijen waar casuïstiek ingebracht wordt.

Voorbereiding

Vanuit huisartsenoptiek wordt via het WSV gewerkt. Het WSV kan met haar of zijn wijkmanager/praktijkmanager op basis van de lokale behoeften van de eerste lijn, de verbinding leggen of de bestaande samenwerking uitbreiden. Dat betreft de samenwerking met de gemeente, het sociale domein, de wijkverpleging, de GGZ en de tweedelijn.

Hoe voer je de interventie uit

Op basis van een behoeftenonderzoek in samenwerking met de wijkmanager/de praktijkmanager. Waarbij gekeken wordt naar de specifieke patiëntenpopulatie, de benodigde stappen en een prioritering in de tijd. De zes speerpunten van Rijn en Duin kunnen daarin richtinggevend zijn: 1) arbeidsmarkt, 2) IZA/GALA, 3) deskundigheid en scholing, 4) kwaliteit en implementatie, 5) ICT, 6) zorginhoud en innovatie. Een belangrijk uitgangspunt is dat reële en haalbare doelstellingen worden geformuleerd. Deze worden opgenomen in een gezamenlijk wijkplan, waarin wijkprojecten, wijkzorg en wijkorganisatie worden toegelicht.

Optionele scholing

Coaching en Training wijkmanagers: 5 of 25 juni georganiseerd vanuit Rijn en Duin. Hier wordt ingegaan op competenties voor het manager van een WSV. Cultuur- en structuuraspecten komen aan bod.

PROFclass voor praktijkmanagers: samenwerken in de wijk – Academie (lhv.nl). Vaak zijn het praktijkmanagers die vanuit de huisartsenpraktijk mede in samenwerking met de wijkmanagers, een belangrijke rol spelen bij het opzetten van de samenwerking in de wijk. Een uitdagende en ingewikkelde opdracht. Maar hoe pak je dat aan? Deze cursus biedt praktijk- en wijkmanagers handvatten voor het opzetten van de samenwerking in de wijk.
Mochten jullie interesse hebben in deze scholingsoptie, geef dit aan bij ons aan, dan kijken we naar de mogelijkheden om deze scholing incompany te halen en/of financiële ondersteuning bij deze scholing.

Ter inspiratie

Nederlandse Vereniging voor PraktijkManagement (nvvpm.com)

Contactpersoon: Jonathan Baldi en Sabine Mira Ferrer via mtvp@rijnduin.nl