ICT

HomeThema’sICT

De eerstelijnszorg heeft grote behoefte aan goed werkende ICT en informatieoverdracht om de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Tal van technologische initiatieven kunnen er aan bijdragen dat processen tussen zorgverleners en patiënten en tussen zorgverleners onderling beter verlopen. Voor een goed resultaat moeten hier wel ondersteuning voor beschikbaar zijn.

Visie en missie

Stip op de horizon is dat we ernaar streven om steeds meer via één regionaal samenwerkingsplatform samen te werken waarop:

 • Patiënten de juiste informatie kunnen vinden. Zoals een eigen dossier met gecombineerde gegevens van meerdere zorgverleners, zelfmeetgegevens, consultvoorbereiding, behandelinformatie, oefeningen etc.
 • Zorgverleners multidisciplinair met elkaar samen kunnen werken en daartoe de juiste informatie van elkaar hebben.

Dit geldt voor binnen de eerste lijn, maar het is ook zeer van belang richting de samenwerking met het sociaal domein/gemeenten en zorgverleners in de tweede lijn.

Om dit te bereiken:

 • Maken we met ICT partners daartoe op regionaal niveau goede ontwikkelafspraken over de gewenste productontwikkeling. Ook wordt daarin besproken welke onderlinge samenwerking tussen ICT partners nodig is. Zodat mens-, mankracht en middelen zich effectief richten naar die stip op de horizon en niet versplinterend werken.
 • Hebben we daarin oog voor de gebruiksvriendelijkheid. Een betere usability maakt online zorg toegankelijker voor een bredere groep patiënten en kost zorgverleners minder tijd.

Activiteiten en doelstellingen

Rijn en Duin ondersteunt en faciliteert wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s) en daarbij aangesloten zorgverleners op het gebied van ICT-tools en e-health die een bijdrage leveren aan patiëntenzorg.

Afgelopen jaren zijn er stappen gezet om de digitalisering van de zorg mogelijk te maken, evenals het contact tussen patiënt en zorgverlener. Hierbij is een aantal zaken geïmplementeerd, zoals patiëntenportalen, de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), VIPLive Netwerkzorg. Laatstgenoemde is een communicatiemiddel waarmee huisartsen andere zorgverleners kunnen consulteren en berichten kunnen uitwisselen met en over patiënten. Daarnaast werken we met power BI ter ondersteuning van de resultaten voor chronische zorg voor de WSV’s. De rol van Rijn en Duin is om deze innovaties te faciliteren en ervoor te zorgen dat zorgverleners van elkaar kunnen leren.

Projecten in 2024

Rijn en Duin heeft in 2024 op ICT-gebied een beleidsmatige en uitvoerende rol bij de volgende projecten:

De subprojecten van de ICT-versnellingsgelden bestaan uit:

 • Vergroten digitaal bewustzijn huisartsen en eerstelijnspartners in Zuid-Holland Noord
 • Twee eerstelijns CMIO (Chief Medical Information Officer) opleiden
 • Uitwerken van een regionaal plan voor digitalisering
 • Huisartsenpraktijken HIS-toekomstbestendig maken voor communicatie met andere systemen
 • Pilot actueel medicatieoverzicht ZNO van HINQ
 • Uitrol gebruik Zorgnetwerk Omgeving (ZNO) door zorgprofessional en PGO door patiënt
 • Pilot(s) praktijk van de toekomst
 • Optimale communicatie met ANW-zorg
 • Deelname huisartsenzorg aan opzet regionale data-infrastructuur Zuid-Holland Noord.

Data en gezamenlijke inkoop

Rijn en Duin verzamelt data voor de benchmark en (op verzoek) voor andere doeleinden ten behoeve van de zorgverlening. Hierbij kunnen op verzoek wijkscans worden opgesteld door Rijn en Duin.

Er wordt altijd gezocht naar optimale gezamenlijke inkoop van ICT-applicaties die zorgverleners en WSV’s in de regio gebruiken.

Klankbordgroep ICT

Een belangrijke rol is weggelegd voor de klankbordgroep ICT, bestaande uit huisartsen, praktijkondersteuners, multidisciplinaire zorgverleners en medewerkers van Rijn en Duin. De commissie adviseert in relatie tot ICT, digitale communicatie, ketensystemen en e-health. De klankbordgroep ICT bestaat uit:

 • Adriaan Timmers, oud-huisarts
 • Antoinette Frijns, logopedist
 • Evelyn Schuil-Vlassak, apotheker
 • Ferdinand Oppenhuizen, medisch adviseur en huisarts
 • Jeroen van Embden, manager ICT
 • Marc Spruit, huisarts
 • Piet Ooms, apotheker
 • Rick Verburg, fysiotherapeut
 • Rob van der Spruit, huisarts
 • Sabine Mira Ferrer, programmamanager (technisch voorzitter)

Rijn en Duin participeert op stuurgroep- en projectniveau in Sleutelnet, het samenwerkingsverband van partijen in Zuid-Holland Noord op het gebied van zorgcommunicatie.

Digicoach

Digicoaches van Rijn en Duin ondersteunen zorgprofessionals in het vergroten van hun digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld voor het werken met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier, beeldbellen en allerlei andere e-health toepassingen. Door goed met digitale technologie overweg te kunnen, wordt onder meer de werkdruk lager, kan de patiënt meer regie krijgen en wordt zorg op afstand mogelijk gemaakt.

Heb je als (aangesloten) eerstelijns zorgverlener een vraag op het gebied van ICT of e-health? Mail naar ict@rijnduin.nl.