Aanpak valpreventie

HomeActueelAanpak valpreventie

Aanpak valpreventie

aanpak valpreventie

Het toenemende aantal 65-plussers vraagt om meer aandacht voor de zelfredzaamheid en vitaliteit van deze groep. De impact en kosten van valincidenten bij deze doelgroep maken dat inzetten op (val)preventie en bewegen voor ouderen hierbij één van onze speerpunten is. We willen medische kosten verlagen door het voorkomen van (heup)fracturen en langdurige revalidatie.

Door ouderen meer te laten bewegen kunnen we vallen voorkomen. Door minder te vallen zullen ouderen minder snel psychische klachten krijgen zoals valangst. Door mobiel te blijven zonder valangst blijft de sociale participatie in stand. Dit draagt eraan bij dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Regionale en lokale aanpak Valpreventie

Het onderdeel valpreventie is intussen specifiek opgenomen in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en voor de gemeenten is de SPUK-regeling (specifieke uitkeringsgelden) beschikbaar tot 31 december 2023 om dit mogelijk te maken. Gemeenten worden aangespoord om domeinoverstijgend samen te werken. Inzetten op bewustwording, opsporen valrisico doelgroep, valanalyse, (val)preventie en bewegen voor ouderen staat hierbij centraal en vraagt om een regionale en lokale aanpak. Een deel van de aanpak valpreventie gaat in de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen.

Planvorming valpreventie

Als Rijn en Duin stemmen we hierover af met gemeenten en Zorg en Zekerheid. Het streven is op korte termijn te komen tot een regionaal raamwerk met aandachtspunten voor lokale invulling. Er is een kerngroep met vertegenwoordiging van eerstelijns zorgverleners, gemeente en zorgverzekeraar die samen planvorming voor valpreventie uitwerken. Gezamenlijk zijn we bezig met het uitwerken van:

  • Aanvragen van beschikbare middelen (IZA en SPUK/IZA)
  • Project- en procesbegeleiding voor regionale en lokale sturing
  • Ontwikkelen ketenaanpak valpreventie
  • Regionale afspraken en een raamwerk voor lokale invulling (wijkaanpak)

Deze ketenaanpak valpreventie moet zorgen voor minder valincidenten door het opsporen van de doelgroep middels risicoscreening, in combinatie met tijdige en laagdrempelige toegang tot valanalyse en valpreventie interventie en (valpreventief) sport- en beweegaanbod.

Dit geldt enerzijds voor mensen met een beperkt valrisico waarvoor deelname aan een valpreventief beweegprogramma (nog) niet nodig is, maar voor wie inzet op het verminderen van het valrisico wel wenselijk is en past in het aandacht hebben voor meer zelfredzaamheid van ouderen. Anderzijds geldt het voor deelnemers aan een valpreventief beweegprogramma: idealiter stromen zij na afloop van het programma door om het valrisico beperkt te houden. Dit leidt tot lagere kosten voor de zorg en de Wmo.

Onderdelen ketenaanpak valpreventie

De ketenaanpak valpreventie bevat de volgende onderdelen:

  • Opsporen van valrisico
  • Screenen
  • Aanbieden van interventies
  • Structureel sport- en beweegaanbod

Gerelateerd nieuws