IZA: Snelle toets GGZ – Mentaal welbevinden

HomeActueelIZA: Snelle toets GGZ – Mentaal welbevinden
mentaal welbevinden

Het thema Mentaal welbevinden is onderdeel van de IZA-aanvraag binnen de regio Zuid-Holland Noord. Vanuit Transmuralis is hiervoor een snelle toets aangevraagd die is goedgekeurd. In deze snelle toets staan vier thema’s benoemd die nu verder uitgewerkt worden.

De vier thema’s zijn:

1. Het opstarten van een overlegtafel voor de regio

Deze heeft als doel om patiënten op een soepele manier en op basis van multidisciplinair overleg op de plek te krijgen waar zij de best passende zorg en/of begeleiding krijgen. GGZ Rivierduinen is trekker van dit onderwerp en is dit aan het uitwerken. De overlegtafel voor de regio Zuid-Holland Noord start naar verwachting in februari 2024.

In de regio Midden-Holland werkt dit en wordt het succesvol beoordeeld: wekelijks worden patiënten, na akkoord, anoniem besproken aan de digitale overlegtafel. Een overleg duurt ongeveer 30 minuten. In dit half uur worden drie tot zes patiënten besproken. Huisartsen en POH-GGZ kunnen patiënten inbrengen bij wie het knelt. Het maakt daarbij niet uit of patiënten wel of niet in zorg zijn, en wel of niet op een wachtlijst staan.

Aan tafel zitten relevante ketenpartners met mandaat om patiënten over te nemen, ook aanbieders van de sociale teams en welzijn. De huisarts en/of POH-GGZ schuift online aan om de casus toe te lichten en te bespreken. Met elkaar wordt er alles aan gedaan om het vraagstuk van elke patiënt te beantwoorden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise en worden korte (communicatie)lijnen gecreëerd.

2. Uitwerking van het verkennend gesprek

Rijn en Duin is gevraagd als trekker om dit onderwerp verder uit te werken. Een verkennend gesprek is een oriënterend gesprek dat aangeboden kan worden nadat een patiënt zich bij de huisarts of POH-GGZ heeft gemeld wegens (vermoedelijke) mentale problemen. Wanneer de huisarts en/of POH twijfels heeft over wat er precies speelt aan problematiek bij een patiënt en waardoor het moeilijker in te schatten is of een doorverwijzing binnen de GGZ nodig is. In het verkennend gesprek wordt uitgezocht wat de hulpvraag is, wat er speelt op de diverse levensgebieden en welke ondersteuning hierbij geboden kan worden. Rijn en Duin zal dit onderwerp onder andere met de werkgroep GGZ bespreken.

3. Uitwerking van laagdrempelige steun / herstelcentra en preventie

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat als doel geformuleerd dat in 2025 alle mensen met een psychische hulpvraag, met name mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, de weg weten te vinden en/of actief worden verwezen naar laagdrempelige regionale steunpunten en (digitale) lotgenotengroepen. Ook mensen waarbij er risico bestaat op de ontwikkeling van psychische klachten zouden tijdig preventief aanbod aangeboden moeten krijgen. Stichting Lumen is gevraagd om als trekker hiervoor een voorstel te maken.

4. Samenwerking en korte lijnen tussen huisarts, GGZ en sociaal domein

Dit betreft het organiseren van meer laagdrempelige en flexibele vormen van samenwerking en structurele samenwerkingsafspraken tussen de huisarts, GGZ en sociaal domein. Voor de uitwerking van dit onderwerp is Netwerk Next, het samenwerkingsnetwerk van tweedelijns GGZ, de eerste lijn en het sociaal domein, gevraagd als trekker.

Voor deze vier thema’s worden op dit moment plannen uitgewerkt door de benoemde trekkers. Van bestaande initiatieven wordt geïnventariseerd hoe we die beter kunnen inzetten en aan elkaar kunnen verbinden.

Gerelateerd nieuws